Genel Bilgi

Farabi Programı
Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.
Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.
 

Farabi Öğrenci Hareketliliği

Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilmek için başvuran öğrencilerde aranacak asgarî şartlar:
a) Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması,
b) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması,
c) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması.
Başvuru Belgeleri:
-Aday Öğrenci Başvuru Formu
-Not Dökümü
-Yabancı dil düzeyini gösteren belge (gidilecek yükseköğretim kurumunda dersler kısmen ya da tamamen yabancı dilde ise)
 
Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise, değerlendirmede, başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her bir program için not ortalamaları sıralanarak seçim yapılır.
Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise, başvuruda bulunan öğrencinin not ortalamasının % 50’si ile eğitimde kullanılan yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren yabancı dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak, her bir program için öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması sıralanarak seçim gerçekleştirilir.
 
Seçim Sonrası Hazırlanacak Belgeler:
-Öğrenci Başvuru Formu(Öğrenci tarafından elektronik ortamda doldurulup imzalanarak Uluslararası İlişkiler Birimi’ne teslim edilecektir.)
-Öğrenim Protokolü(Öğrenim Protokolü, değişimi gerçekleştiren yükseköğretim kurumları arasında imzalanan ve değişim dönemi başlamadan önce tanımlanmış ders programı ve bu derslere ilişkin kredileri içeren protokoldür. Bu protokolde ilgili öğrencinin gidilen kurumda alacağı dersler ve kredileri açıkça belirtilir. Öğrenci bu dersleri uygun bulduğunu ve takip edeceğini imza ile beyan eder. Gönderen yükseköğretim kurumu da bu protokolle alınan derslerin kabul edildiğini taahhüt eder. Öğrenim Protokolünde ayrıca öğrencinin hangi derslerinin yerine hangi dersleri alacağı ve kredileri de belirtilir. Derslerin denklikleri ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır.)
 
-Bilgi Formu(Öğrenci tarafından elektronik ortamda doldurularak [email protected] adresine gönderilmelidir.)
 
-Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (Farabi Değişim Programı Yükümlülük Sözleşmesi, değişimi gerçekleştiren yükseköğretim kurumu ile öğrenci arasında imzalanan ve değişimin süresi, burs miktarı ve diğer ödemelere ilişkin bilgilerle öğrencinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sorumlulukları gibi benzeri hususları ihtiva eden bir sözleşmedir.)
 
-Öğrenci Beyannamesi (Farabi Değişim Programı Öğrenci Beyannamesi, öğrencinin Farabi Değişim Programısüresince sahip olduğu hak ve yükümlülüklerinin yazılı olduğu bir belgedir.)
 
-Katılım belgesi(Gidilecek yükseköğretim kurumu, Öğrenim Protokolünün imzalanmasından sonra, bir nüshası ilgili öğrenciye diğer nüshası gönderen yükseköğretim kurumuna verilmek üzere, ilgili öğrencinin Farabi Değişim Programı öğrencisi olarak kabul edildiğini gösteren onaylı ve imzalı bir Farabi Değişim Programı Öğrenci Kabul Belgesi hazırlar.)
 
Öğrenim Sonunda Teslim Edilecek Belgeler :
 
Katılım Belgesi(Katılım Belgesi, eğitim-öğretim faaliyetinin gerçekleştirildiği yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanarak öğrencinin öğrenime başlangıç ve bitiş süresini teyit eden, imzalı ve mühürlü bir belgedir. Öğrencilerin bursları, bu belgede belirtilen tarihler dikkate alınarak hesaplanır.
 
Öğrenci Nihai Raporu (Öğrenci Nihaî Raporu, değişim dönemi tamamlandığında, öğrencinin faaliyetine ilişkin özet bilgileri ve öğrencinin değerlendirmelerini içeren belgedir)

 

Öğretim Üyesi Hareketliliği
15 günden az olmamak kaydıyla öğrenim protokollerinde belirlenen kontenjanlar internet sitesinden duyurulur ve başvurular alınır.

Aynı eğitim-öğretim yılı içerisinde birden fazla ilan ve son başvuru tarihi belirlenebilir.

Taraf kurumların ilgili akademik birimleri tarafından onaylanmak üzere, öğretim üyeleri tarafından “Öğretim Üyesi Hareketliliği Programı” hazırlanır. Bu program uygulanmadan en az 15 gün önce kurum koordinasyon ofisine teslim edilir.

Daha önce öğretim üyesi hareketliliğinde bulunmayan öğretim üyelerine öncelik verilir.

Değerlendirme sonuçları kurum koordinatörlüğü tarafından ilan edilir.

Faaliyet dönemi sonucunda öğretim üyeleri, “Faaliyet Katılım Belgesi” ve “Öğretim Üyesi Nihai Raporu”nu faaliyetin tamamlanmasının ardından sonra en geç 15 gün içinde kurum koordinatörlüğüne teslim ederler.

Hareketlilik Süresi
Öğretim üyesi hareketliliği süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde en az bir, en çok iki yarıyıl olabilir. Bu faaliyet, yaz okulu programlarını da kapsar.

Organizasyon Giderleri
Yükseköğretim kurumları, Farabi Değişim Programı faaliyetlerine ilişkin olarak her bir eğitim-öğretim yılı içinde bir ara, bir de nihai raporu YÖK’e sunmakla yükümlüdürler.

Ara raporda, bir eğitim-öğretim dönemini kapsayan sürede Farabi Değişim Programına katılan veya katılması beklenen tüm öğrenci ve öğretim üyelerinin bildirilmesi zorunludur. Ara raporlar, 15 Mart’a kadar YÖK’e teslim edilir.

Yükseköğretim kurumları, gerçekleştirdikleri yıllık tüm faaliyetleri içeren kurumsal nihai raporlarını 15 Eylül tarihine kadar YÖK’e sunarlar. Bu raporlarda, programa katılan öğretim üyesi ve öğrencilere ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alır. Raporlar ilgili yükseköğretim kurumunun Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörleri tarafından da imzalanmış olarak, yazılı ve elektronik ortamda YÖK’e iletilir. Raporlarda eksiklik ya da tutarsızlık olması durumunda, bilgilerin doğrulanması veya düzeltilmesi istenir. YÖK’e sunulacak nihai raporda yer alan bilgilerde 30 Eylül gününden sonra herhangi bir değişiklik yapılamaz. Raporların son gönderilme tarihleri, YÖK tarafından gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir ve bu durum 15 gün içerisinde yükseköğretim kurumlarına bildirilir.