ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ YERLEŞTİRME HAREKETLİLİĞİ

ÖĞRENCİ STAJ YERLEŞTİRME HAREKETLİLİĞİ

Genel Bilgi

Erasmus Staj Hareketliliği Programı' na katılmak isteyen yükseköğretim kurumlarının "Genişletilmiş" veya "Yalnızca Staj Faaliyeti için Geçerli" Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olmaları gerekmektedir.

Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında yapılacak olan faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede/üniversitede veya organizasyonda staj yapmasıdır. Staj bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme/üniversite ve organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

Erasmus Staj Faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Staj dönemi hangi süreleri kapsar?

Staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen bir öğrenci lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından birinde eğitim görüyorsa staj dönemi en az 2 ay en fazla 12 ay olabilir. Öğrenci meslek yüksekokulu gibi kısa dönemli bir yükseköğretim programında ise asgari süre 2 ay olup maksimum süre 12 aydır.

Staj Faaliyeti Diploma Programı için zorunlu mudur?

Staj faaliyeti öğrencinin diploma programı için zorunlu değildir. Fakat öğrencinin zorunlu stajı var ise ve bu stajını Erasmus Staj Hareketliği ile gerçekleştirmiş ise bölümü tarafından zorunlu stajına sayılmak zorundadır. Ancak öğrencinin staj yaptığı ekonomik sektör öğrencinin mevcut eğitim alanı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Staj Yapılacak Kurumlar Hangi Niteliklere Sahip Olmalıdır?

Öğrencilerin staj yapacakları kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uygun diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her türlü ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurum bir yükseköğretim kurumu ise işletme olarak değerlendirileceği için Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması şartı aranmaz.

Hangi Kuruluşlar Erasmus Staj Faaliyeti İçin Uygun Değildir?

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir:

 • Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları
 • AB programları yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar (varlığı AB hibelerine bağlı kurum/kuruluş/birimler)
 • Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciklerimiz

Daha önceki dönemde hibe yetersizliği veya başka sebeplerden dolayı seçildiği halde programdan faydalanamayan öğrencilere ilişkin olarak bir sonraki yıl için hangi prosedür uygulanır?

Programdan seçildiği halde çeşitli sebepler ile faydalanamayan öğrenciler her sözleşme dönemi için ayrı ayrı seçim için gereken tüm şartları sağlayarak yeniden değerlendirilir ve seçilir.

Erasmus Staj Hareketliliği için bir öğrencinin sahip olması gereken asgari şartlar nelerdir?

 • Öğrenci üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinden herhangi birinde (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı bir öğrenci olmalıdır.
 • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin toplam akademik not ortalamasının en az 2.20/4, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 2.50/4  olması gerekmektedir.
 • Staj faaliyetinde öğrencilerin programdan faydalanabilmeleri için  de en az 1. sınıfın ilk dönemini bitirmiş olmaları şartı vardır.
 • Bir öğrenci Erasmus staj faaliyetinden yalnızca bir defa hibeli olarak faydalanabilir. Hibesiz ise dilediği kadar.
 • Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına engel değildir. Öğrencinin gerekli şartları sağlaması durumunda psikolojik olarak değişimden yararlanmasının uygun olmadığına ancak hastane raporu ile karar verilebilir.

2016/2017 akademik yılı staj hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütü nedir?

Seçim sürecinde öğrencinin akademik başarı düzeyinin %55'i ile yapılan dil sınavından aldığı puanın %45'i toplanır ve elde edilen sonuca göre öğrenci sıralaması yapılır.

2016/2017 staj hareketliliği için yapılacak dil sınavı merkezi olacak ve bunun yanında YDS veya eşdeğer bir dil sınavı sonuç belgesi de kabul edilecektir (TOEFL, DELF) Dil sınavı Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılacaktır. Staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerimizin YDS veya eşdeğer dil sınav sonuç belgesi yoksa bu sınava girmeleri zorunludur.

 

2016/2017 Staj Hareketliliği' nden faydalanabilmek için gerekli standart belgeler nelerdir?

Staj hareketliliği ile yurt dışına çıkmak isteyen öğrencilerimizin öncelikle bu konu hakkında bölüm koordinatörleri ile görüşmeleri tavsiye edilir. Her fakültede her bölüm içerisinde staj hareketliliği konusunda bilgi alabileceğiniz bölüm koordinatörleri bulunmaktadır. Bazı fakültelerde ise sadece fakülte koordinatörü bulunmaktadır. Öğrenim hareketliliği için seçilmiş olan koordinatörlerimiz aynı zamanda staj hareketliliği koordinatörlüğüne de üstlenirler. Bölüm koordinatörleri hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler web sayfamızın "Erasmus Coordinators" başlığına bakmalıdırlar.

Bölüm koordinatörleri ile görüşüp bölümlerinin yurt dışında herhangi bir kurum ile staj hareketliliğine ilişkin bir bağlantılarının olup olmadığını öğrenen öğrenciler; böyle bir bağlantı söz konusu değilse, kendi imkânları ile yurt dışında staj yapabilecekleri bir kurum ayarlayabilir ve böylece süreci kendileri başlatabilirler. Staj yapılacak yerin uygunluğuna öğrencinin bölümü karar verir.

Stajyer Seçim Sınavı Başvurusu için gerekli belgeler (Erasmus Ofis'e):

 • Başvuru Formu
 • Not çizelgesi (transcript)

Öğrenci seçildikten sonra:

 • Öğrencinin yapılan değerlendirmeler sonucunda seçildiğine ilişkin yazılı belge
 • Öğrenci ile Yüksek Öğretim Kurumu Arasında İmzalanan Sözleşme ve Ekleri
 • Öğrenci ile gideceği işletme/üniversite arasında yapılacak Staj Sözleşmesi (e-mail ortamında olabilir)

Faaliyet tamamlandıktan sonra:

 • Katılım Sertifikası
 • Yurtdışındaki staj döneminin başarı değerlendirmesini gösteren bir belge
 • Öğrenci Final Rapor Formu
 • Öğrenci Staj Dosyası

Yüksek Öğretim Kurumu gerekli gördüğü durumlarda öğrencilerden yurt dışında geçirdikleri döneme ilişkin başarı düzeyini veya öğrencinin kalış süresini destekleyen ek belgeler talep edebilir.

Hareket dönemini tamamlayan öğrencilerin döndükten sonra teslim etmeleri gereken belgeleri tamamlamaları gerekmektedir. Belgelerini tamamlamayan öğrencilerin hareketlilik dönemleri geçersiz sayılır ve bu öğrenciler hibe hak edemez. Yükseköğretim kurumu öğrencilerin eksik veya hatalı evraklarının tamamlanması/düzeltilmesi için uygun bir tarih belirler öğrencilerin belirlenen tarihe kadar evraklarını birimimize ulaştırması gerekir.

Belgelere İlişkin Bilgiler

Öğrenci ile Yüksekoğretim Kurumu Arasında İmzalanacak Sözleşme:
Gönderen kuruluş (Maltepe Üniversitesi) ile öğrenci arasında imzalanır. Staj yapılacak işletme, süre ve hibe miktarı vs. gibi konulara ait bilgileri içerir.

Eğitim Anlaşması ve Kalite Taahüdü (Training Agreement and Quality Commitment):
Staj faaliyetinde (öğrenim faaliyetindeki öğrenim anlaşmasının (learning agreement) dengi sayılabilen) yerleştirme süresince yapılacak çalışma programına ilişkin kişisel bir eğitim anlaşması düzenlenir. 3 tarafça imzalanır: Öğrenci, Bölüm/Kurum Koordinatörü, Kabul Edildiği İşletme.

Eğitim Anlaşması, çalışma programı, beceri, yeterlilikler, öğrenim çıktıları, staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı ile ilgisi, usta öğretici düzenlemeleri ve faaliyetin tamamlanması sonrası sağlanacak akademik tanınma vs. gibi konulara ait bilgileri içeren kişiye özel bir belgedir. Üç nüsha şeklinde hazırlanacaktır: gönderen kuruluş, misafir olunan kuruluş ve öğrenci tarafından.

Kalite Taahhüdü (Quality Commitment): Tarafların rol ve yükümlülüklerini tanımlayan standart bir belgedir. Eğitim anlaşmasında yapılması gerekli görülen herhangi bir düzeltmenin/değişikliğin öğrencinin misafir olunan kuruluşa varmasını takiben 1 ay içinde tamamlanması ve resmileştirilmesi gereklidir. Eğitim anlaşmasında yapılması gerekli görülen ve sonradan ortaya çıkan herhangi bir değişiklik üzerinde bütün tarafların mutabık kalması ve söz konusu değişikliğin derhal icra edilmesi gereklidir.

Genel Şartlar:
Tarafların sorumluluğu, sözleşmenin sona ermesi, verilerin korunması, kontrol ve denetim gibi konularda bilgiler içeren standart bir belgedir.

Erasmus Öğrenci Beyannamesi:
Öğrencinin yurtdışındaki Erasmus faaliyeti suresince sahip olduğu hakları ve yükümlülüklerinin yazılı olduğu belgedir.

Öğrenci Final Raporu:
Faaliyet dönemi tamamlandığında, öğrencinin faaliyetine ilişkin özet bilgileri ve öğrencinin değerlendirmelerini içeren belgedir.

Katılım Sertifikası:
Staj faaliyetinin gerçekleştirildiği kurumdan öğrencinin stajın başlangıç ve bitiş süresini teyit eden (imzalı ve mühürlü) bir "Katılım Sertifikası" alınır. Sitemizde bu belgeye ilişkin bir örnek bulunmaktadır. Dileyen öğrenciler bunu da kullanabilir.

Staj hareketliliği faaliyetinin tamamlamadan dönülmesi halinde hibelendirme nasıl yapılır?

Öğrencilerin, zorunlu sebeplerden dolayı ( aile, sağlık, doğal afet, firmanın kapanması, iflas vb.) faaliyet dönemini tamamlamadan daha erken dönmesi halinde, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir. Öğrencinin gerekçe göstermeksizin faaliyet dönemini tamamlaması halinde bütün hibesi geri alınır. Zorunlu sebepler dışında gittikleri işletmede/ülkede 2 aydan az kalan öğrenciler de tüm hibelerini iade ederler.

Birleştirilmiş (karma-Combined period) faaliyet nedir - hibelendirilmesi nasıl hesaplanır?

Öğrenim hareketliliği faaliyeti ile staj hareketliliği faaliyetlerinin birleştirilerek tek bir “öğrenim hareketliliği” faaliyeti olarak yürütülmesi de mümkündür.

Bu durumda:

a-) yerleştirme faaliyeti, öğrenim hareketliliği gerçekleştirmek üzere gidilen yükseköğretim kurumunun gözetiminde gerçekleştirilir (öğrenci gidilen yükseköğretim kurumunun sunduğu kolaylıklardan faydalanmaya devam eder: yurt, öğrenci hayatı, ulaşım kartı vb.)

b-) iki faaliyet ardışık zamanlı olarak gerçekleştirilir; yani ilk faaliyetin bitimini takiben diğer faaliyet başlar.

Birleştirilmiş faaliyetin ilk baştan öğrenci öğrenim ve stajını birlikte yapacak şekilde planlanması gerekir. Birbirini takip eden her öğrenim ve staj faaliyeti birleştirilmiş faaliyet değildir. Birleştirilmiş faaliyette öğrenciye verilecek toplam hibe öğrenim hareketliliği hibesi miktarı üzerinden hesap edilir ve hibenin tamamı öğrenim hibesi bütçesinden ödenir. Öğrencinin staj faaliyetini öğrenim ile birleşik olarak gerçekleştirmesi sebebiyle, yükseköğrenim öğrencisi olmaktan kaynaklanan avantajlara (üniversite yurdunda kalmak, indirimli toplu taşıma ücreti ödeyebilmek gibi) sahip olduğu öngörülmektedir.

Birleşik faaliyet 3 ile 12 ay arasında sürebilir. İki faaliyetin sürelerinin toplamının en az 3 ay olması gerekmektedir. Bunun anlamı, örneğin; 1 ay staj hareketliliği faaliyetini takiben 2 ay öğrenim hareketliliği faaliyetinin mümkün olmasıdır.

Staj faaliyetinin uzatılması mümkün müdür?

Aşağıda belirtilen şartlar sağlandığı takdirde faaliyetin uzatılması mümkündür:

 • Anlaşma ve gerekli düzeltmelerin planlanmış Erasmus dönemi bitmeden önce tamamlanması.
 • Süre uzatımının mevcut dönemi aralıksız takip etmesi ( tatiller ve dönem araları aralık olarak kabul edilmez.)
 • Uzatılan süre 30 Eylül 2018 tarihinden sonraya sarkamaz.

FAALİYET SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA EL KİTABINDAKİ HÜKÜMLER:

Süre uzatılması yalnızca mevcut akademik yıl süresi içerisinde gerçekleşebilir. Süre uzatması gerçekleştirilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:
1. Anlaşma ve gerekli düzeltmelerin (sözleşme belgelerinin güncellenmesi) mevcut planlanan Erasmus dönemi bitmeden önce tamamlanması
2. Süre uzatımının mevcut dönemi aralıksız takip etmesi (tatiller ve dönem araları aralık olarak kabul edilmez.)
3. Uzatılan süre 30 Eylül 2018 tarihinden (veya içinde bulunulan akademik yılın bitiminden) sonraya sarkamaz
4. Öğrenciyle imzalanan sözleşmede belirtilen azami hibe miktarında farklılık oluşacaksa bu durumda öğrenci ile ek sözleşme yapılmalıdır.
Öğrenim veya staj faaliyeti gerçekleştirmek üzere gönderilmiş öğrencilerin faaliyetleri devam ederken birleştirilmiş faaliyetten yararlandırılmak üzere süreleri uzatılamaz; Öğrenim süresi, öğrenimin devamı için uzatılabilir; staj süresi, stajın devamı için uzatılabilir.